WORK SCHOOL

Podmínky účasti v projektu „Qhero“

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon") a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) pro interní potřebu společnosti Porsche Česká republika s.r.o., IČ: 25654012, se sídlem Praha 5 – Jinonice, Radlická 740/113d, PSČ 158 00 (dále jako „Společnost"), a to v souvislosti s mojí účastí v projektu podpory s názvem „Best employer" (dále jako „Projekt podpory"), v rámci kterého mi bude umožněno aplikování teoretických znalostí v praxi, a to na základě Rámcových smluv uzavřených mezi Společností, školou, jejíž jsem studentem, a servisním partnerem, u kterého mi bude umožněn výkon praxe.

Prohlašuji, že souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl(a), mohou být Společností a jejími smluvními partnery v rámci Projektu podpory zpracovávány a uschovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel. Prohlašuji, že souhlasím se zveřejněním mé fotografie a mého jména a školského zařízení, které navštěvuji, při vyhodnocování a zveřejnění žebříčku, ke kterému budou mít přístup pouze zaregistrované osoby, s umístěním všech účastníků Projektu podpory.

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů" potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 Zákona, ze poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vzhledem k mému věku a ustanovení § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů prohlašuji, že jsem si vzhledem k mé rozumové a volné vyspělosti a k povaze tohoto právního jednání vědom následků tohoto mého právního jednání.

Souhlasím, aby Společnost v rámci Projektu podpory uvedla mé jméno a související osobní údaje v souladu se Zákonem, a to v rámci:

  • poskytování osobních údajů provozovateli skladu a poštovních služeb, a to v souvislosti se zasláním mnou objednané odměny;
  • zveřejnění mého jména a příjmení v účetní závěrce, výroční zprávě, či interní prezentaci Společnosti, pokud jsem si objednal odměnu na základě získaných bodů;
  • uvedení mého jména při vyhodnocování a zveřejnění žebříčku školy, ke kterému budou mít přístup pouze zaregistrované osoby, s umístěním všech účastníků Projektu podpory;
  • uvedení mé fotografie z předávání cen při marketingových aktivitách Společnosti o Projektu podpory.

Prohlašuji, že si jsem vědom toho, že tento souhlas není v souladu s ustanovením § 11 Zákona povinný a poskytuji jej dobrovolně a jsem oprávněn ho kdykoliv odvolat.